کابوسی به نام هذلولی

تو تمام طول تحصیل دو تا کابوس داشتم

یکی املای انگلیسی مسجد بود

و دیگری جناب هذلولی

این یکی دست از سرم بر نداشته

هنوزم بعضی شبا میاد و میگه مساحتم و به دست بیار!

نظر شما چیست؟