• مورچه

    با بچه‌ها داریم تمرین داستان نوشتن می‌کنیم. هر روز پنج تا کلمه پیشنهاد می‌شه و بهونه‌ای میشه برای خلق یه قصه
    کلمه‌ها رو بلد کردم
    این تازه قصه اوله